Alma gógyszertárak

Gyógyszertárkereső
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores harum iure, iusto quam rem vel?

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza Patika Management Kft. által szervezett rendezvényeken megvalósuló fényképfelvétel és videókészítéssel és felhasználással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatását.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:

1061 Budapest. Király u. 12.

info@patikamanagement.hu

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja

Az Adatkezelő célja, hogy az általa szervezett rendezvényeket dokumentálja, amelynek keretében fényképeket és videókat készít, melyeket cégen belül, továbbá az Alma Gyógyszertárak hálózatába tartozó gyógyszertárak részére készített dokumentációban, prezentációkban, írásos anyagokban, honlapon, rendezvényeken használ fel.

Az adatkezelés időtartama

Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Adattovábbítás

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére.

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • Személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • Helyesbítéshez való jog
 • Adatkezelés korlátozása
 • Törléshez való jog
 • Hordozhatósághoz való jog
 • Hozzájárulás visszavonási joga

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

Hozzájárulás visszavonási joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • Az adatkezelés céljai;
 • Az Önről kezelt személyes adatok kategóriái
 • Információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • Ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; Az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Adatbiztonság

Megfelelő jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját, jogalapját, terjedelmét és időtartamát, valamint az adatokat megismerő személyek körét nem érintő módon módosítsuk. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. november 23 napjától érvényes.

Vissza a kezdőoldalra
Jelentkezz be Alma+ fiókodba,
vagy regisztrálj és hozd létre most!
Törzsvásárlói kártyaszámodat a plasztik kártyád
hátoldalán találod.
Tipp: 250100-al kezdődik a kártyaszám
Card number illustration